Jcompile Enterprise

เป็นระบบ Back Office ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยรวมทุกๆ Module มาอยู่ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกัน การออกแบบได้เปลี่ยนหน้าตา Feature ของโปรแกรม และยังได้เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงของ Page แต่ละ Page ให้ง่ายต่อการใช้ยิ่งขึ้น เป็นระบบที่ใช้เตรียมข้อมูลให้กับหน้าร้านเพื่อทำการขาย เช่น สินค้า, ราคาขาย, การส่งเสริมการขาย พร้อมรับข้อมูลการขาย เพื่อจัดทำรายงาน ตรวจสอบ และรายงานการวิเคราะห์ ต่างๆ

Jcompile Enterprise

Rest pic

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ ทีมงานเราจึงได้พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ JPOS ให้ทันสมัย และง่ายแก่การใช้งาน โดยส่วนที่ออกแบบมาใหม่ จะทำให้รองรับรูปแบบของธุรกิจที่มีความหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการ และทันสมัย ตามแนวโน้มของการใช้งานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันตลอดเวลา โดย ทีมงานจะแสดงตัวอย่างการใช้งาน ในรูปแบบต่างๆ

Jcompile Restuarl

Hardware

JCompile v6.5 Enterprise(โปรแกรม JCompile สำหรับการทำงานหลังร้าน)

         เป็นระบบ Back Office ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยรวมทุกๆ Module มาอยู่ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกัน การออกแบบได้เปลี่ยนหน้าตา Feature ของโปรแกรม และยังได้เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงของ Page แต่ละ Page ให้ง่ายต่อการใช้ยิ่งขึ้น เป็นระบบที่ใช้เตรียมข้อมูลให้กับหน้าร้านเพื่อทำการขาย เช่น สินค้า, ราคาขาย, การส่งเสริมการขาย  พร้อมรับข้อมูลการขาย เพื่อจัดทำรายงาน ตรวจสอบ และรายงานการวิเคราะห์ ต่างๆ

 

สินค้า6666 หน้าจอข้อมูลสินค้า

เป็นหน้าจอที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลสินค้า และยังใช้ในจัดการข้อมูลสินค้าด้วย โดยจะมีข้อมูลต่างๆของสินค้านั้นๆ จะมีข้อมูลทั่วไป สต็อคปัจจุบัน, ผู้จำหน่าย, Pack Size, และประวัติการซื้อ-ขายสินค้า เป็นต้น

และนอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูรายการเอกสาร ของสินค้านั้นๆ มาดูผ่านหน้าจอนี้ได้โดยไม่ต้องเข้าไปที่หน้าอื่น จึงเป็นเมนูที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างหลากหลาย และมีสะดวกอย่างยิ่ง

 

สั่งซื้อ ระบบจัดการสั่งซื้อ

เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าโดยจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ให้ได้ตามความต้องการจริง และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการ

นอกจากนั้นในสินค้าที่สั่งซื้อ จะช่วยตัดสินใจในส่วนของจำนวนที่สั่ง โดยเทียบกับ จำนวนคงเหลือ สินค้าค้างส่ง สินค้าที่ขายได้ในรอบเวลาที่กำหนด รวมทั้งจำนวนสินค้าต่อ Lot ที่ต้องสั่งต่อครั้งด้วย    

 

ซื้อเข้า รับเข้าสินค้า

ใช้สำหรับบันทึกรับเข้าของสินค้าที่มาจากการซื้อสินค้า จะมีผลทำให้ยอดสต็อคสินค้าเพิ่มขึ้น สามารถรับเข้าผ่านใบสั่งซื้อ โดยสามารถรับบางส่วน และแก้ไขให้ตรงกับบิลก่อนทำการรับได้ และในการรับจำนวนจะถูกออกแบบให้สามารถรับจำนวนเป็น Unit Stock หรือ Unit Pack ของการซื้อได้ และสามารถรับเป็น Pack และเศษเป็น Unit Stock ได้ในรายการเดียวกัน ยังรองรับการบันทึกยอดส่วนลดของรายการ เพื่อให้มีการคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนของการชำระค่าสินค้าสามารถบันทึกเป็นเงินสด เจ้าหนี้ หรือเช็คได้ โดยรายการต่างๆจะถูกส่งต่อไปทำงานในส่วนอื่นต่อไป

 

ขายหน้าBack1 ขายสินค้า

เป็นหน้าจอการขายสินค้าที่กล่าวถึงในช่วงต้น เป็นการขายที่ออกแบบเหมาะสำหรับการขายในเชิงบัญชี คือ มีความยืดหยุ่นสูง มีการต่อรองราคาและส่วนลดก่อนทำการขาย หน้านี้รองรับการขายแบบใส่หมายเหตุแต่ละรายการ และยังสามารถขายสินค้า โดยโอนรายการจากการจองสินค้าได้ด้วย ในส่วนการขายนี้ ถูกพัฒนาเพิ่มเติมให้มีลักษณะการใช้งานบางส่วนที่คล้ายคลึง POS คือ รองรับการใช้งานบาร์โค้ด การใช้ลิ้นชักเก็บเงิน การออกบิลอย่างย่อ การรองรับโปรโมชั่นต่างๆ และที่สำคัญ จุดเด่นของส่วนนี้คือสามารถกำหนดเล่มบิล และรูปแบบเอกสารของเล่มบิลนั้น รวมทั้งกำหนด Printer ที่ใช้กับบิลเล่มนี้ด้วย

 

รับคืน555

รับคืนสินค้า/ส่งคืนสินค้า

การรับคืน และส่งคืนสินค้า เป็นเอกสารที่ออกแบบรองรับการทำงานที่ครบถ้วนมากขึ้น โดยจะมีผลกับยอดสินค้าคงคลัง ตามรูปแบบเอกสารนั้นๆ โดยจะสามารถเลือกได้ว่าบันทึกโดยอิสระ หรือให้เชื่อมโยงกับเอกสารการรับเข้าสินค้า หรือการขายสินค้า ก็ได้

 

โอน

โอนย้ายสินค้า

เป็นส่วนของการทำงาน ที่ใช้ในการบริหาร Stock สินค้า โดยการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง/สาขา (ถ้ามีคลังสินค้าหรือสาขามากกกว่า 1 คลัง/สาขา) เพื่อนำไปจำหน่าย หรือโอนสินค้าที่ไม่ต้องการกลับมาเข้าส่วนกลางเพื่อจัดการต่อไป 

 

 

จอง การจองสินค้า

เป็นเอกสารที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการจองสินค้าสำหรับลูกค้า เพื่อนำไปออกบิลเมื่อขายสินค้า และนอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการรับเงินมัดจำค่าสินค้า โดยไม่ระบุสินค้า รวมถึงสินค้าที่สั่งผลิต และยังไม่มีอยู่ในระบบได้ด้วย

 

 

จอง การเบิกสินค้า

เป็นการเบิกหรือนำสินค้าไปใช้ในสำนักงานหรือภายบริษัท ซึ่งจะต้องมีการทำรายการเบิกจ่ายไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

จอง ปรับปรุงยอด/ปรับยอด

เป็นเอกสารที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง โดยสามารถกำหนด ชนิดของ Transaction ที่ใช้งานเพื่อปรับ Stock ให้ตรง โดยไม่เกี่ยวกับการซื้อ และขาย รายงานจะถูกแยกส่วนออกจากรายงานการซื้อ การขาย ปรกติ โดยชนิดของเอกสาร ที่ระบบ Default มาให้ได้แก่ เบิก/รับเข้าจากการผลิต, เบิกใช้ภายในกิจการ, ตัดสินค้าชำรุด, ปรับปรุงยอดจากตรวจนับ ทั้งนี้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีผลกับ Stock เป็นบวก หรือลบ

และมีรายงานเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบด้วย โดยการประยุกต์ไปใช้ สามารถไปใช้ควบคุมวัตถุดิบ สินค้าที่ถูกแปรรูป หรือควบคุมสต็อกสินค้าตัวอย่าง หรือสินค้าชำรุดที่ไม่สามารถเคลม ด้วยการส่งคืนสินค้าได้ และต้องการตัดออกจากระบบ       

 

การจัดการการรับฝากขาย GP - Consignment

เป็นเมนูพิเศษ ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับการจัดการช่วยการตัดยอดหนี้ของสินค้าที่ร้านค้า รับมาฝากขาย  ระบบรับฝากขาย ซึ่งเรียกว่า GP หรือ Consignment โดยจะเป็นหน้าจอที่ใช้ในการจัดการสรุปยอดสินค้าที่รับฝากขายสินค้า และช่วยคำนวณการแบ่งเปอร์เซ็นต์จาการขายสินค้า ต่างๆของแต่ละ Supplier โดยสามารถรองรับเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันในแต่ละเจ้าได้ และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

 

ระบบสินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลัง จะมีการออกแบบฟังก์ชั่นหลายๆ ส่วน เพื่อช่วยในการตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง และช่วยในการปรับปรุงยอด และมีระบบตรวจนับสต็อกสินค้า ที่สามารถนำมาพิมพ์ยอดเปรียบเทียบการตรวจนับ กับยอดสินค้าคงคลัง ที่สามารถนำไปใช้ในเชิงบัญชีต่อไปได้

จอง

ยอดสินค้าคงคลัง

นอกจากการเรียกรายงานสินค้าคงคลังจากเมนูรายงานแล้ว ยังสามารถเรียกดูยอดสินค้าคงคลังที่มีอยู่ทั้งหมดขึ้นมาแสดงที่หน้าจอ โดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถเลือกดูเฉพาะคลัง/สาขา หรือดูทุกคลังก็ได้ และยังสามารถเลือกดูตามกลุ่ม หรือประเภทสินค้า ได้ด้วย

 

 

จอง สต็อคการ์ดสินค้า

เช่นเดียวกับยอดสินค้าคงคลัง เป็นส่วนที่นำมาใช้ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ ในตัวสินค้านั้นๆ เพื่อค้นหาความผิดพลาดของยอดสินค้าคงเหลือ โดยเป็นการดูเอกสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดของสินค้า เพื่อนำมาแก้ไขต่อไป โดยในแต่ละการเคลื่อนไหวแต่ละเอกสารที่เกิดขึ้น สามารถเรียกขึ้นมาแสดงเป็นรูปเอกสารนั้นๆ เพื่อตรวจสอบได้

 

การตั้งยอดตรวจนับสต็อค

ในการปรับยอดสต็อก ที่เกิดการผิดพลาดนอกจากจะสามารถทำด้วยการ ปรับปรุงยอดที่กล่าวถึงมาก่อนหน้า ยังมีเครื่องมือที่สำคัญคือ การตั้งยอดตรวจนับสต็อก โดยออกแบบมาเป็น Flow ขั้นตอนการทำงาน ทำให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น และยังมี Tool ต่างๆ ช่วยในการทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย เช่น ปิดยอดสต็อก ปรับเลื่อนวันตั้งยอด ย้อนหลังค่าตั้งยอด เป็นต้น

 

ลูกหนี้/เจ้าหนี้

      เป็นเมนูส่วนการจัดการลูกหนี้/เจ้าหนี้ สองส่วนที่ออกแบบในการจัดการหนี้ โดย

 • Account Receivable - AR การจัดการบัญชีลูกหนี้ โดยควบคุมการเป็นหนี้ของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นๆ แต่ละราย
 • Account Payable - AP  การจัดการบัญชีเจ้าหนี้ โดยควบคุมหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละราย

การทำงานสามารถใช้งานทั้งส่วนของการตั้งยอดหนี้ขึ้นมาเอง หรือโอนยอดมาจาก การรับเข้า หรือขายสินค้า และนำไปทำการวางบิลต่อไป สามารถตรวจสอบการ์ดลูกหนี้/ เจ้าหนี้ หรือการเคลื่อนไหวของหนี้ที่เกิดขึ้น การดูยอดหนี้คงเหลือ หนี้ครบกำหนดชำระ และในส่วนการชำระก็สามารถชำระหนี้โดย รวบหลายบิลเข้าด้วยกัน หรือแยกบิลใบหนึ่งเป็นหลายใบเพื่อสะดวกกับการผ่อนชำระได้ด้วย

 

โดยในส่วนสำคัญของ Version 6.5 นี้ โปรแกรมส่วนการจัดการลูกหนี้ (AR) ได้ถูกออกแบบใหม่ขึ้นมา โดยให้มีการจัดการที่ง่ายขึ้น และป้องกันการทุจริตจากพนักงานได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มระดับของความปลอดภัยและมีรายงานที่ใช้ในการควบคุม และตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้น

 

 

จอง การจัดการโปรโมชั่น ต่างๆ

ในส่วนของโปรโมชั่นเป็นส่วนที่ถูกปรับเปลี่ยนมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา เพราะเป็นจุดที่ลูกค้าให้ความสำคัญ และมักจะมีแนวคิดทางการตลาดที่แปลกใหม่  และเพิ่มเติมอยู่ตลอด ทาง J-Compile จึงทำการปรับเปลี่ยนตามเพื่อให้รองรับได้มากที่สุด เท่าที่ทำได้ โดยหลักๆแล้ว มีโปรโมชั่น ต่างๆ ดังนี้

 

 

 1. โปรโมชั่นหลัก
  1. ราคาพิเศษตามช่วงวัน – เทศกาล
  2. ซื้อจำนวนกี่ชิ้น แถมจำนวนกี่ชิ้น
  3. ราคาพิเศษตามจำนวนที่กำหนด (แบบกล่อง)  ราคาแยกชิ้นเดี่ยวราคาปรกติ
 2. โปรโมชั่นลดตามจำนวน ยิ่งซื้อมากชิ้นยิ่งลดลง ตาม Step ที่กำหนด
 3. โปรโมชั่น ตามกลุ่มโปรโมชั่น เป็นตัวกำหนดกลุ่มสินค้าที่ใช้โปรโมชั่นร่วมกัน เช่น พวกน้ำอัดลม ที่มีราคาเดียวกัน สามารถกำหนด กลุ่มโปรโมชั่น แล้วไปกำหนดใน โปรโมชั่นอื่นได้

นอกจากในส่วนโปรโมชั่นหลักๆ แล้ว ยังมีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่น ระบบสมาชิกแบบใช้ลดราคาสินค้า ระบบสมาชิกแบบสะสมแต้ม แบบต่างๆ และระบบบิลโชคดี เป็นต้น

 

ระบบการกระจายสินค้าสู่สาขา

 

                ระบบกระจายสินค้า เป็น Function ใหม่ล่าสุดที่ได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และจัดการ ในการกระจายสินค้าไปสู่สาขาต่างๆ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน

 1. ยอดขายที่ขายได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละคลัง
 2. จำนวนสินค้าคงเหลือของแต่ละคลัง
 3. หน้าจอกำหนดจำนวน ของสินค้าที่จะกระจายสินค้าจากสำนักงานใหญ่ ไปสู่สาขาต่างๆ
 4. หน้าจอกำหนดการโอน Stock จากสาขา ไปสู่สาขา (จับคู่)

โดยเมื่อทำการกำหนดจำนวนสินค้าที่จะกระจาย สินค้าต่างๆ จะถูกส่งเป็นเอกสารขอเบิกโดยอัตโนมัติ เพื่อ ทำการ import สู่หน้าจอโอนย้ายสินค้าอีกทีหนึ่ง

จอง

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับส่งข้อมูลระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ เพื่อรองรับระบบสาขา หรือแฟรนไชส์

(Transfer Data for Center & Branch)

 

ในกรณีร้านค้าที่มีหลายสาขานั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องการดูข้อมูลของแต่ละสาขา เช่น ยอดขาย, ยอดสต็อค เป็นต้น ทาง J-Compile จึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในส่วนนี้ จึงได้พัฒนาส่วนที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขา หรือ ระหว่างสาขาด้วยกันขึ้นมา คือ jFTP6 เพื่อรองรับในเรื่องของการรับ-ส่งข้อมูล ฟังก์ชั่นในการใช้งานก็แสนจะง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก สามารถเลือกส่งให้เฉพาะบางสาขาหรือสาขาทั้งหมดก็ได้ เพียงสร้างโฟล์เดอร์หรือ Url ที่จะใช้เก็บข้อมูลการรับ-ส่งขึ้นมาให้ตรงกันทั้งของสำนักงานใหญ่และสาขา เท่านี้ก็สามารถทำการรับ-ส่งข้อมูลได้ทันที ข้อมูลที่ส่งจะเป็นไฟล์ .zip

 

 

ตัวอย่างการทำงานของ jFTP6

 

                สำนักงานใหญ่ (ส่งข้อมูล)                                                                สาขา (รับข้อมูล)

จอง

 

ระบบความปลอดภัย

มีระบบที่ถูกปรับเปลี่ยน และสร้างขึ้นมาใหม่ คือการกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงาน ที่เพิ่มเติมในส่วนของการสร้างแผนกของสิทธิใช้งานได้ไม่จำกัด เพื่อเป็นกลุ่มสิทธิ ที่มีสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ที่แตกต่างกัน รวมถึงการระดับความสามารถในการจัดการเอกสารต่างๆ ด้วย ทำให้รองรับการทำงานขององค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในอีกส่วนคือรายการการตรวจสอบการใช้ของ USER ที่ได้ทั้งแสดงบนหน้าจอ และส่งออกมาเป็นไฟล์เพื่อตรวจสอบ จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และมีเครื่องมือเพิ่มเติมมาช่วยในการเลือกข้อมูลที่ต้องการด้วย

ในส่วนของความปลอดภัยของไฟล์ข้อมูล จะมีระบบป้องกันการเสียหาย และสูญหายของข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมา รวมทั้งระบบ Sub data หรือ Data สำรองที่จะใช้ในระบบขนาดใหญ่ ที่ทำให้เครื่องลูกสามารถใช้งานได้ เมื่อไม่สามารถเชื่อมกับ Server ได้ (จะต้องตั้งค่าก่อนใช้งาน)

 

จอง

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมของโปรแกรม JCompile v.6.5

 • ออกแบบในสไตล์ ERP หน้าจอใช้งานสวยงาม ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน
 • สามารถเปลี่ยน Theme และ Skin หรือสี หน้าจอได้ตามที่ต้องการ
 • สามารถเชื่อมโยง กับโปรแกรม JPOS v.6.5 ได้ ทั้งแบบ Online – Real time และ Offline
 • มีการตั้งค่า Property ของสินค้า เพื่อใช้ในการจัดการ และรายงาน รวมทั้งวิเคราะห์สินค้าเพิ่มเติม
 • รองรับการเชื่อมโยงกับระบบบัญชี (ERP) เช่น SAP B1 , Quick BOOK, ACCPAC etc.*  (เป็น Option) ในการเชื่อมโยงระบบบัญชี ERP ทีมงาน JCopmpile สามารถออกแบบ ระบบในการเชื่อมโยงกับระบบ ERP ได้ แต่ขึ้นอยู่กับระบบ ERP นั้นๆ ด้วย คือ ในระบบ ERP นั้นมีเครื่องมือในการรับข้อมูลจากระบบอื่นด้วย เช่นระบบ SAP B1 , ACCPAC ,NA Vision , Quickbook เป็นต้น

โดยการเชื่อมโยง จะต้องถูกออกแบบใหม่ทุกครั้งตามความต้องการของระบบนั้นๆ

 • ระบบถูกออกแบบมาเป็นภาษาไทย ง่ายแก่การใช้งาน
 • ใช้ได้กับงานขายทุกชนิด และรองรับการขายสินค้าที่มี Serial เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือร้านอะไหล่ ต่างๆ
 • รองรับการใช้งานทั้งแบบ Stand alone และแบบวง Lan จุดขายมากกว่า 4 จุด
 • รองรับสินค้าจัดชุด เช่น กระเช้าของขวัญ แพ็คโหล
 • กำหนดค่าคีย์ด่วน แทนรหัสสินค้า เพื่อช่วยการขายสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • มีพารามิเตอร์ การใช้งาน มากกว่า 150 ค่า และเริ่มต้นด้วยระบบค่ามาตรฐาน (Default) สำหรับงานขายทั่วไป
 • การขายตัดสต็อกสินค้าทันทีสามารถตรวจสอบ สินค้าคงคลังและกำไรขาดทุนได้ รวมถึงยอดขาย
 • รองรับการขายสินค้าหลายราคา ถึง 5 ราคา เพื่อรองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
 • มีระบบความปลอดภัย ต้องใส่รหัสเข้าสู่ระบบ และ สามารถกำหนดระดับสิทธิ การทำงานให้แก่แคชเชียร์ได้ ทั้งการลดราคาและเลือกราคาขาย
 • มีระบบสมาชิก สามารถขายราคาพิเศษ หรือประวัติการซื้อ – ขายได้ โดยเรียกตามรหัสสมาชิก
 • มีรายงานต่าง ๆ ให้เลือกใช้ เช่น รายงานสินค้าขายดี รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว รายงานสินค้าขาด
 • สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ได้ทั้งสลิป และทั่วไป
 • รองรับอุปกรณ์ POS มาตรฐานทุกชนิด
 • รองรับการใช้งาน Barcode ทุกมาตรฐาน

มีระบบป้องกันข้อมูลเสียหาย ด้วยการ Backup ข้อมูลสามารถนำกลับมาใช้งานได้